Thấy gì qua “Ngày hội mua sắm” tại Chăn – ga Forever | hoanghai.com.vn